Verenigingsregels

Print Friendly, PDF & Email

V.V. Colijnsplaatse Boys

Op de eerste plaats komt respect voor leden, bestuurders, scheidsrechters en tegenstanders, dus voor iedereen! In het geval van jeugdleden geldt dit niet alleen voor de (jeugd)spelers, maar ook voor hun ouders.

Pesten wordt niet getolereerd en wanneer er sprake van is, zal actie worden ondernomen naar zowel de pester(s) als de gehele groep, omdat het vaak een groepsgebeuren is van pesters, meelopers en gepeste(n).

Tegen de speler, die zich misdraagt en afspraken of richtlijnen niet nakomt, worden passende maatregelen / sancties genomen door de trainer/leider of jeugdbestuur / hoofdbestuur. Dit geldt niet alleen voor de jeugdspelers, maar ook voor hun ouders.

Algemeen

Aanmelden als lid bij V.V. Colijnsplaatse Boys:

Aanmelden bij voorkeur via een e-mail naar de secretaris  of via het inschrijvingsformulier in de bestuurskamer. Vanaf 11 jaar en ouder is een spelerspas verplicht voor het spelen van wedstrijden. Lever hiervoor zo snel mogelijk na aanmelding een recente pasfoto in bij de ledenadministratie. Pas als deze spelerspas beschikbaar is, gewoonlijk 4 tot 6 weken na aanmelding kan er aan wedstrijden deelgenomen worden. Automatisch gaat er een mail naar de Jeugdsecretaris en ook naar de Penningmeester. Deze verzorgen de ledenadministratie en de financiële afwikkeling.

E- en F-jeugd en mini-pupillen. Voor deze categorie geldt een kosteloze proeftijd van 3 maanden. Alle andere categorieën dienen per direct contributie te gaan betalen.

Na aanmelding tekenen de (aspirant-)leden en/of ouders de Verenigingsregels voor ontvangen en geaccepteerd.

Ouders / nieuw aangemelde leden ondertekenen bij aanmelding voor het accepteren van de betaling contributie voor het gehele seizoen.

Opzegging in de loop van het seizoen geeft geen recht op restitutie van de contributie (ook de KNVB verlangt de volledige vergoeding)

Opzegging lidmaatschap enkel via een melding aan V.V. Colijnsplaatse Boys t.a.v. de Penningmeester/ledenadministratie. Opzeggen regulier aan het eind van het seizoen moet voor 16 juni. Dan zijn er geen kosten verbonden aan het lidmaatschap bij de KNVB en geen contributie verschuldigd aan de club. Opzeggen tussen 16 juni en 1 augustus; dan zijn de kosten voor het lidmaatschap bij de KNVB wel verschuldigd maar geen contributie aan de club, dit is €20 inclusief administratiekosten. Bij opzeggen na 1 augustus zijn zowel de kosten voor het lidmaatschap bij de KNVB als het volledige contributiebedrag, horende bij de betreffende speelcategorie, bij de club verschuldigd. Als je niet aan je geldelijk verplichtingen hebt voldaan, kun je niet elders gaan voetballen.

2. Betaling van contributie binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De penningmeester houdt hier controle op!

3. Fietsen plaatsen op de daartoe bestemde plaats. De toegangsweg vrijhouden! Dit i.v.m. met de veiligheid en eventuele toegang voor hulpdiensten. Ook worden er geen fietsen e.d. meegenomen naar de voetbalvelden als er wordt getraind en/of gevoetbald.

4. Het is niet toegestaan zich in kleedlokalen van andere elftallen of tegenstanders te bevinden. Toeschouwers en/of supporters mogen niet de kleedlokalen in.

5. Van wedstrijd–, trainingskleding en eigendommen van andere personen dient men af te blijven.

6. Als bij eventuele vernielingen of diefstal de “dader” wordt achterhaald, wordt hij/zij en/of ouders aansprakelijk gesteld en zijn zij verantwoordelijk voor de kosten.

7. Geen afval rond laten slingeren maar dit in de daartoe bestemde afvalbakken deponeren.

8. Glazen en flessen uit de kantine worden niet mee naar het veld en kleedlokalen genomen.

9. Sporttassen worden voor en na de wedstrijd en training in het daarvoor bestemde tassenrek (en niet ervoor!) naast de hoofdentree van de kantine geplaatst.

Wedstrijden en trainingen

1. Scheidsrechters, officials en tegenstanders worden nooit en te nimmer beledigd, bedreigd of onheus bejegend.

2. Iedereen hoort op tijd aanwezig zijn.

3. Douchen wordt geadviseerd na trainingen vanaf de D-jeugd en bij wedstrijden vanaf de F-jeugd uit hygiënisch oogpunt. Gezien de geloofsovertuiging mag dit wel in bijv. zwembroek gebeuren. Eventuele pesterijen hierover worden niet getolereerd.

4. Het dragen van badslippers tijdens het douchen wordt geadviseerd.

5. Spelers luisteren als trainers of leiders aan het woord zijn.

6. Na gebruik worden de trainingsmaterialen weer netjes opgeruimd door de spelers.

7. Afmelden voor trainingen bij de hoofdtrainer.

8. Afmelden voor de wedstrijden moet zo vroeg mogelijk gebeuren bij de aangewezen leider. In ieder geval afmelden voor 18.00 uur op de donderdag voor de wedstrijd.

9. Ballen die zoek raken in de beplanting direct gaan opzoeken.

10. Kleedlokalen worden na gebruik in overleg met trainer of leider opgeruimd en netjes achtergelaten. Voetbalschoenen mogen niet in de kleedkamer worden uitgeklopt; hiervoor moeten de schoenenborstels buiten de kleedlokalen gebruikt worden.

11. Van de ouders wordt verwacht dat zijzelf of door henzelf aangewezen vervangers een aantal keren per seizoen bij toerbeurt met de overige ouders en in overleg met de begeleiding het vervoer naar uitwedstrijden verzorgen.

12. Kosten van rode en gele kaarten worden bij spelers in rekening gebracht.

13. Alle spelers en leiders en trainers geven na de wedstrijd de scheidsrechter en de tegenstander een hand.

14. Alle materialen, tenues en trainingsballen e.d. worden door het betreffende elftal zelf opgeruimd.

15. Waardevolle zaken worden verplicht ingeleverd voor de wedstrijd bij één van de leiders en opgeborgen tot na de wedstrijd.