Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, problemen of klachten waar je nergens mee terecht kunt en weet je niet wat je er mee aan moet? Wordt je gepest of heb je te maken van ongewenst gedrag?

Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon Cynthia van Os. Zij zal vertrouwelijk met je praten.

Rol van de vertrouwenspersoon
In eerste instantie biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Daarnaast kan er sprake zijn van advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Het is van belang dat een vertrouwenspersoon de melder, waar mogelijk, stimuleert om zelf oplossingen te bewerkstelligen. De vertrouwenspersoon stelt zich professioneel op en houdt rekening met de aard van de melding, het persoonlijk belang en welzijn van de melder alsmede van de andere betrokkenen.

Je kunt Cynthia van Os bereiken via:
– email: cjvanos@planet.nl
– telefonisch: 06-23308828
– postadres: Colijnsplaatseweg 30 – 4486 CK Colijnsplaat

Hieronder tref je het reglement aan op basis waarvan de vertrouwenspersoon werkt.
Het reglement is besproken en vastgesteld in de vergadering van het Bestuur d.d. 08-01-2018..

Reglement Vertrouwenspersoon
Het bestuur van de Voetbalvereniging Colijnsplaatse Boys wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen.
Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

1) Taken vertrouwenspersoon

 • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers een onafhankelijk aanspreekpunt voor problemen in relatie tot ongewenste omgangsvormen.
 • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert.
 • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever zo nodig in het verdere verloop van een melding (vb. bij eventuele aangifte bij politie of in contact komen met hulpverleningsinstanties).
  De vertrouwenspersoon behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
 • De vertrouwenspersoon zal geen stappen ondernemen zonder toestemming van de aangever. Alles zal in overleg met de aangever plaatsvinden; deze bepaalt het tempo en de werkwijze. De vertrouwenspersoon brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur.
 • De vertrouwenspersoon houdt van alle besproken zaken een eenvoudige (anonieme) rapportage bij.
 • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en hoe dit is te voorkomen.
 • Het is van belang dat het bestuur en/of een ander lid van de vereniging het slachtoffer te allen tijde op de mogelijkheid wijst om de vertrouwenspersoon in te schakelen. Indien in eerste instantie een bestuurslid of een ander lid van de vereniging door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van het slachtoffer de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

2) Ongewenst gedrag

 • Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:
 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit
  Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

3) Vertrouwelijkheid

 • De vertrouwenspersoon staat garant voor vertrouwelijkheid en geheimhouding.
 • Uitsluitend met toestemming van het slachtoffer kunnen bestuursleden of derden in kennis worden gesteld van de besproken zaken en vindt zo nodig verder overleg plaats.
 • Op verzoek van het slachtoffer kunnen bestuursleden of derden direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen.