Ledenvergadering 16 november

Print Friendly, PDF & Email

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering v.v. Colijnsplaatse Boys

Geachte leden,

Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Colijnsplaatse Boys op donderdag 16 november 2017 om 20:30 uur in de kantine.

Agenda:

1. Opening
– Inventarisatie rondvraag
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bestuursverkiezing:
– Francois van Dijke (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar
– Nathalie Boer heeft zich kandidaat gesteld
– Bertjan Adelerhof (algemeen lid) is aftredend en niet herkiesbaar
5. Contributie
– Aan de Ledenvergadering wordt gevraagd het bestuur toestemming te geven een concept uit te werken waarbij leden die geen vrijwilligerswerk doen voor de vereniging een toeslag dienen te betalen op hun contributie.
– Lidmaatschap niet-spelende leden
6. Financiën
– Toelichting op de rekening door Francois van Dijke
– Toelichting op de begroting door Nathalie Boer
7. Accommodatie
– Ontwikkelingen rondom het kunstgrasveld. Toelichting door Jacco Faasse
8. Jeugdzaken
– Ontwikkelingen rondom vertrouwenspersoon
9. Voetbaltechnische zaken
10. Sponsoring
Toelichting door Jacco Faasse
11. Rondvraag
12. Sluiting

Alle leden waarvan het e-mailadres bekend is zullen deze uitnodiging met bijgevoegd de notulen van de vorige ALV ook via de mail ontvangen, de overigen per post. Mocht u als seniorlid onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u alsnog van harte welkom op de vergadering en ligt er in de kantine een agenda met notulen voor u klaar.
Voor deze vergadering zijn ook de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden uitgenodigd. Zij mogen vragen stellen in de rondvraag, maar hebben geen stemrecht.
Wij verzoeken u om uw vragen vooraf in te zenden, waardoor deze zo goed mogelijk kunnen worden beantwoord. Dit kan via: secretaris@colijnsplaatseboys.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.