Privacy Policy Colijnsplaatse Boys

Colijnsplaat, mei 2018

Colijnsplaatse Boys hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Colijnsplaatse Boys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Colijnsplaatse Boys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking persoonsgegevens van leden/vrijwilligers/sponsoren/donateurs

Persoonsgegevens van leden worden door Colijnsplaatse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het indelen in verschillende leeftijdscategorieën;
 • Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een (vrijwilligers)taak.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming van de betrokkene die het lidmaatschap aangaat;
 • Mondelinge of schriftelijke overeenkomst voor het aanbieden van diensten / goederen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Colijnsplaatse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam; voorletters; tussenvoegsel;
 • Adres; postcode; woonplaats; land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats.

Uw persoonsgegevens worden door Colijnsplaatse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende en maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap/overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Colijnsplaatse Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen contract.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Colijnsplaatse Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam; voorletters; tussenvoegsel;
 • Adres; postcode; woonplaats; land;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Colijnsplaatse Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode en maximaal 1 jaar nadat dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij kunnen gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Colijnsplaatse Boys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Colijnsplaatse Boys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Leden aangemeld vanaf 25 mei 2018 hebben via het aanmeldformulier aangegeven of zij al dan niet herkenbaar op foto’s/video’s in wedstrijdverslaggeving te zien willen zijn op de website of social media.
Leden die al langer lid zijn hebben ten alle tijde het recht om kenbaar te maken geen of niet langer toestemming hiervoor te geven. Neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Colijnsplaatse Boys
Havelaarstraat 101c
0113-695667

Emailadres:
secretaris@colijnsplaatseboys.nl